osada

Čertovo lejno

V podstatě se jedná o materiál vytěžený pri výstavbě Volnočasového zařízení.

Kreativního investora, bohužel až pozdě napadlo, že pokud projektuje podzemní stavbu, bude patrně nutno něco udělat s vytěženým materiálem. Na poslední chvíli se pokusil situaci vyřešit tím, že do projektu zakreslil takzvaný “zemní val”. Kombinace ne zcela přesných výpočtů se stále narůstajícími megalomanskými plány podzemní říše však způsobila, že halda sutě je jaksi několikrát větší než podle projektu být měla.

No jo, ale co teď s tím….

Dle projektu by měly být tyto uranové doly také osázeny stromy a ozeleněny. Projektant patrně investorovi nepopsal s jakými problémy se potýkaly firmy, snažící se o rekultivaci takových výsypek. Voda totiž jak známo do kopce neteče, okolí je díky setrvalému snižování podzemních vod docela suché.

Aby tam tedy vůbec něco vyrostlo, bylo by třeba haldu pokrýt alespoň tenkou vrstvou ornice a následně průběžně zavlažovat.

Jinou alternativou je, že halda se symbolicky osází stromy, které tam musí vydržet jen po dobu kolaudace. Poté se prohlásí, že se ozelenění nějak nepodařilo a příroda má jaksi smůlu.

Ovšem uvedení zemního valu do projektované a schválené velikosti ?? Tady je každá rada drahá (obrazně i ve skutečnosti).Val