Osada

Krátké aktuální informaceNázory a faktaHydrogeologická zpráva - titulní strana

Šíření polašné zprávy - nebo jen konstatování skutečné situace ?

Před 10ti měsící jsme si Vás dovolili informovat o existenci hydrogeologické zprávy fy. Ekomonitor konstatující, že mnoho obyvatel v oblasti Medkových Kopců přišlo o vodu, v celé oblasti poklesla spodní voda. Jako příčinu toho všeho označila hydrogeologická zpráva pokračující čerpání spodních vod v objektu volnočasového zařízení. Protože zadavatelem hydrogeologického průzkumu byl Odbor životního prostředí Hlinsko, těšili jsme se, že ohledně řešení uvedeného problému nastane rychlý pokrok.
Pokrok se, bohužel, nedostavil, a následovaly tyto překvapivé události:

Následně se zdánlivě nedělo zhola nic.
Jaké však bylo naše překvapení, když jsme se teprve nedávno dostali ke slibovanému druhému hydrogeologickému posouzení. A překvapení bylo hned dvojí:

Po přečtení zprávy jsme ale okamžitě pochopili proč si odbor životního prostředí tuto zprávu nechával více než 6 měsíců pro sebe.

Zpráva totiž jednoznačně označuje stavbu Volnočasového zařízení Medkovy Kopce - Peklo za viníka masivního poklesu spodních vod v oblasti Medkových Kopců a Čertoviny. Dále pak říká, že pokračování čerpání nelze vyloučit (což při pohledu do dešťové kanalizace zcela chápeme). Poslední zprávou je informace, že případná náprava bude dlouhodobá pokud vůbec možná.

Pokud tedy i tato hydrogeologická zpráva nebude odborem životního prostředí zpochybněna, není jiný než následující závěr:
Máme před sebou stavbu, která významným způsobem poškodila životní prostředí a patrně životní prostředí dále poškozuje.

O to více je překvapující, že pokud je nám známo do této chvíle, na výsledek objednané zprávy odbor Životního prostředí Hlinsko nijak nereagoval a své souhlasné stanovisko ke stavbě nijak nekorigoval.
Jedinou aktivitou, o které víme, je doporučení investorovi p. Lapáčkovi navrhnout alespoň některým poškozeným obyvatelům Čertoviny a Medkových Kopců odškodnění.

Tento postup nám ale připadá pouze alibistický, zvláště za situace, kdy poškozování přírody (odčerpáváním spodních vod) stále poračuje pokračuje.

Kdo ale odškodní možná trvale poškozenou přírodu/životní prostředí ve kterém žijeme?Odběr vzorků tajemného potoka

Záhadný potok - díl druhý

Psali jsme o tajemném potoku protékajícím středem oblasti postižené suchem. Zcela v ní vyschly studny, které zde existovaly mnoho desítek let.
Také jsme slíbili, že se budeme o tento podivuhodný potok dále zajímat.
Ani jsme netušili jak velký úkol na sebe bereme!?

V krátkosti shrneme podniknuté kroky:

Průnik vody

Pokračující vysychání studní

Ve středu 31.5.2017 se konala schůzka organizovaná odborem životního prostředí ohledně závěrů hydrogeologického průzkumu fy. Ekomonitor v okolí Pekla.
Od schůzky jsme si slibovali alespoň nějaký postup v řešení nastalé situace.
Bohužel nám nezbývá než konstatovat, že žádný pokrok v řešení problému nenastal.

Proto se s Vámi podělíme alespoň o několik postřehů ze schůzky:

Závěr:

Vedoucí odboru životního prostředí Dr. Šulcová na přímý dotaz: “Jaké další kroky v diskutované věci plánuje.. ” prohlásila, že “Žádné…. ” (s výjimkou shánění hydrogeologa který potvrdí, že studně/vrt je studně/vrt a nikoliv “dekorační studna” jak tvrdí pan Lapáček).
Je tedy vidět, že v dohledné době se postižení spoluobčané - majitelé suchých studní ze strany zodpovědných úřadú města Hlinska jakékoliv podpory nedočkají.

studna

Místní šetření

Jak jsme avizovali, místní šetření v Pekle, jehož iniciátorem je Stavební úřad, proběhlo. Není divu, neboť stavba je od začátku realizována stylem “napřed to postavíme a pak nám to stavební úřad již nějak schválí”. Mezi zasvěcenci se tomuto postupu říká “salámová metoda” a je hojně využívan pro případy, kdy je dopředu jasné, že něco takového jako celek není možné schválit.
Situace na místě tuto skutečnost více než potvrzovala. Stavba je využívána celá, byť některé části jsou nezkolaudovány, některé jsou v rozporu se stavební dokumentací a některé dokonce ani v poslední dokumentaci nejsou a přesto - světe div se - existují a jsou komerčně využívány.
Smutné je, že stavební úřad na tento stav zatím nijak nereaguje a dodržování zákonů a předpisů pokud je nám známo nijak nevynucuje.

Přikládáme tedy seznam při místním šetření nalezených divů a zázraků:

Viditelně zaskočení úředníci Městského úřadu Hlinsko ….

více ….

“nehoda”

S čerty nejsou žerty . . .

O výše uvedeném tvrzení se v sobotu 25.6.2016 mohli přesvědčit osádky dvou osobních vozidel, účastníků již pravděpodobně 5-té (nám známé) dopravní nehody, vzniklé v místě, kde vozidla odbočují do “Pekla”.
Ti z vás, kteří se účastnili veřejné schůze, pořádané Spolkem pláčeme, si jistě pamatují naše otázky ohledně dopravní obslužnosti Volnočasového zařízení i následné zametání problému pod koberec ze strany přítomných starostů. Vězte, že stejného oslyšení jsme se dočkali i ze strany stavebního úřadu v Hlinsku, který je za správné řešení dopravní obslužnosti zodpovědný.
Smutné je, že důsledky (a to jak finanční tak i zdravotní) tohoto vzniklého vysoce nebezpečného úseku nesou, bohužel, účastníci nehod nikoliv úřady. Jejich zodpovědnost a tím i spoluvina je zcela nesporná.

Navrhujeme proto, aby do doby, než kompetentní orgány zareagují, nařídilo vedení “Pekelné společnosti” osamělému čertu, flákajícímu se u problématického odbočení, aby řídil dopravu, a splnil tak požadavek Silničního zákona(Zák 361/2000 §23 odst 2 Vyžadují-li to okolnosti . . . . musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby). Zákon neřeší, zda takovou osobou může být čert, ale předpokládejme, že ano.

více ….

Čertovo lejno

Zemní val

Opravdu si moc vážíme přírody, která nás obklopuje. O to více nás mrzí, že idilická krajina v okolí našich obcí je v důsledku necitlivých a částečně nelegálních stavebních úprav měněna na něco, co zcestovalým lidem nejvíce připomíná haldy v okolí uranových dolů v Příbrami.
Jak tato pozoruhodnost souvisí s peklem je opravdu těžké říci. V Čechách je sposta romantických lokalit, které mají v názvu čerta, například Čertovy schody, Čertovy kameny, Čertova skála, Čertovo jezero a jiné. Jak nazvat tohle jsme dlouho přemýšleli a napadlo nás jedinné “ČERTOVO LEJNO”

více ….

Obecní komunikace

Obecní komunikace

Máme konečně krásně opravenou obecní cestu. Se zděšením však sledujeme vývoj stavebního řízení ohledně pokládky nového elektrického vedení
Teoreticky má být dle dokumentace uloženo v zeleném pásu na okraji vozovky, což by komunikaci nenarušilo, neboť prostup pod cestou by byl řešen protlakem.
Projekt ale byl navržen zcela bez znalosti lokálních poměrů. Chybí totiž onen zmíněný zelený pás. A pokud existuje, nachází se na soukromých pozemcích, které si pochopitelně majitelé nechtějí nechat zatížit břemenem. Zdá se, že naše obavy, které jsme na veřejné schůzi komunikovali i přítomným starostům, že po opravě komunikace dojde ihned k jejímu rozkopání, se naplňují. Očekáváme tedy, že pokud k tomu dojde, bude investor zatížen povinností opravit narušený povrch komunikace v celé šíři, nikoliv pouze zaplátovat vyoraný pruh pro položení kabelu. Budeme se na to odpovědných úřadů ptát . .

více ….

Záhadný potok

Podzemní potok

Některé pozoruhodnosti nejsou na první pohled viditelné. K nim patří i jev v naší geologické oblasti zcela neobvyklý - podzemní potok. Tento tajuplný vodní proud vytéká z arealů Volnočasového zařízení - Medkovy Kopce obecně zvaného Peklo.
Asi se nebude jednat o podzemní říčku, jednak se takové podzemní prameny vyskytují převážně ve vápencových oblastech (kam naše obec nepatří), ale hlavně voda je občas průzračně čistá, jindy hnědá, zkalená a silně zapáchající. Někdy dokonce nese předměty připomínající odpad. Ani průtok není úplně stabilní. Nejsilnější je většinou v nočních hodinách. V průběhu úředních kontrol pak zcela ustává! Budeme tento přírodní úkaz dále zkoumat, a doufáme, že úřady zabývající se ochranou přírody budou tomuto výzkumu kladně nakloněny, neboť voda z této stoky volně vytéká do luk bezprostředně nad přísně chráněnými Ratajskými rybníky. V této oblasti rovněž existují studny, využívané částečně pro zásobování města Hlinska pitnou vodou.

více ….